เนื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล ทำให้ระบบสารสนเทศและเครือข่ายของกรมฯ

ไม่สามารถให้บริการได้ โดยจะเปิดให้บริการ

ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้