Loading
Header Image
‘ภูมิธรรม’ ถกทูตลาว เร่งเดินหน้าค้าชายแดน ดันเชื่อมโยงการค้า-ท่องเที่ยว “พะเยา-ไชยบุรี”พร้อมร่วมมือลาวส่งโคผ่านแดนไปจีน สร้างมูลค่าการค้าระหว่างกัน
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

‘ภูมิธรรม’ หารือทูต สปป.ลาว เร่งผลักดันความร่วมมือค้าชายแดน-ผ่านแดนให้สะดวกต่อการประกอบธุรกิจการค้าและการเดินทางของประชาชน โดยขอให้ สปป.ลาวอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าไทยวิ่งข้ามแดนไปฝั่งลาวได้ เร่งเปิดทำการด่านชายแดนที่ยังปิดอยู่ และเสนอให้มีการจัดทำ MOU ระหว่างจังหวัดพะเยาของไทยกับแขวงไชยบุรีของ สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการค้าท้องถิ่น รวมถึงแสดงความพร้อมที่ไทยจะร่วมมือกับ สปป.ลาวในการส่งโคผ่านแดนไปจีนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังหารือกับเอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทย (นายคำพัน อั่นลาวัน) เพื่อส่งเสริมศักยภาพการค้าระหว่างกัน ช่วยผลักดันการส่งออกของไทย และแก้ไขอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการหลังจากที่นายภูมิธรรมได้เดินทางไป ครม.สัญจร ที่จังหวัดพะเยา ในช่วงที่ผ่านมาได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ในจังหวัดให้ช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-ลาว นายภูมิธรรม กล่าวว่า สปป.ลาวเป็นมิตรประเทศที่ไทยมีความใกล้ชิด การค้าระหว่างกันส่วนใหญ่เป็นการค้าชายแดน ไทยและลาวยังเป็นจุดผ่านแดนสำคัญไปสู่ประเทศอื่นๆ และปีนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่การเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) เชื่อมโยงสองประเทศครบรอบ 30 ปี ในวันนี้ จึงได้พูดคุยแนวทางกระชับความร่วมมือการค้าชายแดน-ผ่านแดน หลังจากที่นายภูมิธรรมได้ร่วมคณะกับนายกฯรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการชายแดน CI ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา ช่วง ครม.สัญจรที่ผ่านมา ซึ่งหากการค้าไปได้ดี ประชาชนสองฝ่ายก็จะได้รับประโยชน์ โดยได้เสนอให้ สปป.ลาว อำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่ขอประชาชนและการขนส่งสินค้าบริเวณด่านชายแดนให้มีความคล่องตัว เช่น เร่งเปิดด่านฝั่งลาวที่ยังคงปิดทำการ อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าไทยวิ่งเข้าไปยัง สปป.ลาวได้ดังเช่นในช่วงก่อนโควิด-19 โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวรถที่ด่าน และไทยพร้อมร่วมมือกับ สปป.ลาว ในการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนเพื่อรองรับการค้าที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งท่านทูตสปป.ลาว เห็นพ้องว่าไทยและลาวต่างพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องการค้าและแจ้งว่ารัฐบาลลาวมีนโยบายทยอยเปิดด่านที่ปิดทำการอยู่ในขณะนี้ สำหรับมาตรการด้านการขนส่งรับที่จะพิจารณาให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกมากขึ้น


นายภูมิธรรม เสริมว่า การหารือในวันนี้ยังได้เสนอให้มีการจัดทำ MOU ระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยบุรีของ สปป.ลาว เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างภาคธุรกิจในพื้นที่ รวมถึงร่วมกันพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อระหว่างกัน พร้อมทั้งได้แจ้ง สปป.ลาวว่า ไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับ สปป.ลาว ในการส่งออกโคมีชีวิตไปยังจีนตามโควตาที่ สปป.ลาว ได้รับ และพร้อมให้การสนับสนุน สปป.ลาว ในการฝึกอบรมทางวิชาการ ตลอดจนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ในไทยและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย


ปัจจุบัน สปป.ลาวเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ของไทยในกลุ่มอาเซียน เป็นคู่ค้าชายแดนอันดับ 3 ของไทย โดยในปี 2566 การค้ารวมไทย-สปป.ลาว มีมูลค่า 264,354.19 ล้านบาท (-3.68%) ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 55,923.35 ล้านบาท สำหรับการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว มีมูลค่า 260,512 ล้านบาท (+0.18%) โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 56,518 ล้านบาท ทั้งนี้ การค้าชายแดนมีสัดส่วน 98.55% ของการค้ารวมไทย-สปป.ลาว สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปสปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำตาลทราย รถยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากสปป.ลาว ได้แก่ ไฟฟ้า ผักผลไม้และของปรุงแต่ง เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช ปูนซิเมนต์

---------------------------------


28 มีนาคม 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,031,514