Loading
แบบสำรวจความต้องการ การเปิดเผยชุดข้อมูลเปิดของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีเป้าหมายที่จะจัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามหลักเกณฑ์ที่ สพร. กำหนด โดยการรวบรวมชุดข้อมูลภายในกรม ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจของกรม และเป็นชุดข้อมูลเปิดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตอบโจทย์ตามประเด็นขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นำมาจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลของกรม โดย ชุดข้อมูลเปิดของกรม ณ ปี 2566 มีจำนวน 9 ชุดข้อมูล ได้แก่ (1) อัตราภาษีภายใต้ความตกลง FTA (2) ความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย (3) การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (4) มูลค่าการค้าของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย (5) Country Profile (6) Product Profile (7) Sectoral Profile (8) ถิ่นกำเนิดสินค้า (ROO) และ (9) แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. ข้อมูลทั่วไป
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
2. ข้อมูลเปิดของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,031,616