Loading
Header Image
การค้าของไทยกับกลุ่มประเทศ RCEP ปี 2567 (ม.ค.)
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

ตัวเลขการค้าไทยกับกลุ่มประเทศ RCEP ในเดือน มกราคม 2567 พบว่า 

1. การค้ารวม ไทยมีมูลค่าการค้ากับกลุ่มประเทศ RCEP 26,604.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.36 ของมูลค่าการค้ากับตลาดโลก ขยายตัวร้อยละ 5.53 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยมีอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 มูลค่าการค้า 10,206.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.45 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.24 ของมูลค่าการค้ากับ RCEP ทั้งนี้ ออสเตรเลียมีมูลค่าการค้าขยายตัวมากที่สุด ร้อยละ 21.93

2. การส่งออก ไทยส่งออกไปกลุ่มประเทศ RCEP มูลค่า 11,865.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.12 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.39 ของมูลค่าการส่งออกไปตลาดโลก โดยมีตลาดส่งออกหลัก คือ 3 อันดับแรกใน RCEP คือ จีน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ และมีสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าอุตสาหกรรม (เช่น ยานหาพนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์) มูลค่า 8,728.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือสินค้าเกษตรกรรม (เช่น ข้าว ผลไม้สด) และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร (เช่น น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล เครื่องดื่ม) สัดส่วนร้อยละ 11.51 และ 8.69 ตามลำดับ ทั้งนี้ สินค้าแร่และเชื้อเพลิง (เช่น น้ำมันสำเร็จรูป แร่และเชื้อเพลิงอื่น ๆ ) เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกน้อยที่สุด มูลค่า 740.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนร้อยละ 6.24

3. การนำเข้า ไทยมีมูลค่าการนำเข้าจากกลุ่มประเทศ RCEP 14,739.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.43 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.01 ของมูลค่าการนำเข้าจากตลาดโลก โดยสินค้านำเข้าสำคัญ คือ สินค้าวัตถุดิบและ กึ่งสำเร็จรูป (เช่น ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์) มูลค่า 5,637.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือสินค้าทุน (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล) และสินค้าอุปโภคบริโภค (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผักและผลไม้) สัดส่วนร้อยละ 27.56 และ 15.98 ตามลำดับ โดยกลุ่มสินค้าข้างต้นมีจีนเป็นตลาดนำเข้าหลัก ทั้งนี้ สินค้าที่ไทยนำเข้าน้อยที่สุดคือยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง (เช่น ส่วนประกอบอุปกรณ์การขนส่ง รถโดยสารและรถบรรทุก) มูลค่า 775.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนร้อยละ 5.26


การค้าของไทยกับกลุ่มประเทศ RCEP ปี 2567 (ม.ค.) วันที่แผยแพร่ 29/03/2567 ดาวน์โหลด

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,031,760