Loading
Header Image
‘RCEP’ คลอดฝ่ายเลขาฯ ความตกลง เริ่มลุยงาน มิ.ย.นี้ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน-เตรียมเปิดรับสมาชิกใหม่
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

‘RCEP’ ได้ข้อสรุปจัดตั้งฝ่ายเลขาฯ ความตกลงแล้ว เริ่ม! ปฏิบัติงาน มิ.ย.นี้ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามความตกลงของประเทศสมาชิก พร้อมเร่งหารือหลักเกณฑ์รับสมาชิกใหม่ ตามคำสั่งรัฐมนตรี RCEP ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรองนายกฯ และ รมว.พณ. ที่มุ่งผลักดันให้ใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมให้ฝ่ายเลขาฯ ความตกลง เตรียมงานเปิดรับสมาชิกใหม่ให้สำเร็จ เพื่อช่วยขยายตลาดและการเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าให้กว้างขึ้น

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมความตกลง RCEP ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือกับสมาชิก RCEP 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ พิจารณาได้ข้อสรุปการจัดตั้งฝ่ายเลขาฯ ความตกลง RCEP ทำหน้าที่ประสานการดำเนินการตามความตกลงฯ สำหรับประเทศสมาชิกในประเด็นหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคลากร และการจัดสรรค่าใช้จ่ายอุดหนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะประกาศเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิที่ถือสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นผู้อำนวยการบริหารและเจ้าหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียนเร็วๆ นี้  โดยพร้อมปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายน 2567

นายธัชชญาน์พล กล่าวว่า การเปิดรับสมาชิกใหม่ของ RCEP ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยขยายตลาดและการเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าให้กว้างขึ้น โดยที่ประชุมได้หารือหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาประเทศผู้สมัครใหม่ รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนการรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ตามคำสั่งรัฐมนตรี RCEP ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จาก FTA ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ ความตกลง RCEP จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามความตกลง และการเตรียมงานเปิดรับสมาชิกใหม่ให้บรรลุผลสำเร็จเช่นเดียวกับอาเซียนที่มีสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นฝ่ายเลขาฯ

ทั้งนี้ ในปี 2566 การค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก RCEP มีมูลค่า 3.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 1.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 51.0% ของมูลค่าการค้าไทยไปตลาดโลก และไทยนำเข้าจากประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 1.67 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 57.7% ของการนำเข้าของไทยจากตลาดโลก ส่วนตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน ครองสัดส่วนการส่งออก 23.52% และญี่ปุ่น ครองสัดส่วนการส่งออก 16.98% ขณะที่ไทยส่งออกไปออสเตรเลีย ขยายตัว 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

--------------------------------

2 เมษายน 2567


image รูปภาพ
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,031,848