ประชาพิจารณ์

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วย IBM Cognos 1 ระบบ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 63

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามการค้าระหว่างประเทศ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.พ. 63

ร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย 1 ระบบ (NTR) ด้วยวิธี e-bidding

30 ม.ค. 63

ประกาศกรมเจรจาฯ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบปรับปรุงคลังข้อมูลการค้าของไทย 1 ระบบ (Thailand National Trade Repository : NTR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มี.ค. 63

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA" โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

26 มี.ค. 63

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย - สหราชอาณาจักร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและเอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

10 มี.ค. 63
ปฎิทินประชุมสัมมนา
ไม่มีกิจกรรม
ดูปฏิทินกิจกรรม
ยังไม่มีกิจกรรมในวันที่ท่านเลือก สามารถเลือกดูรายการกิจกรรมได้ที่ปฏิทินกิจกรรม
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
กำลังโหลดข้อมูล...
ค้นหาอัตราภาษี
ภาษีนำเข้า-ส่งออก
และสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
Gov Channel  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หนูณิชย์ บอกต่อความอร่อย
กรมควบคุมโรค
สินค้ากฏหมาย ง่ายๆ … แค่คลิก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดข้อมูล...