Loading
Header Image
‘อาเซียน’ เร่งเครื่องร่างแผนพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ภายใต้วิสัยทัศน์เศรษฐกิจ 20 ปี ก่อนชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน มี.ค.นี้
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

‘อาเซียน’ เดินหน้าวางร่างแผนพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์สำหรับวิสัยทัศน์เศรษฐกิจฉบับใหม่ ครอบคลุม 20 ปี ปรับปรุงให้ทันรูปแบบการค้าในอนาคต มุ่งเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวอย่างไร้รอยต่อ ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว ตั้งเป้าสรุปร่างแรกภายใน พ.ค. 67 ก่อนเสนอความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน มี.ค.นี้ ด้านไทยเตรียมเปิดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบการสัมมนาและแบบสำรวจความคิดเห็น

นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration: HLTF-EI) ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สปป.ลาว โดยที่ประชุมได้หารือถึงการวางร่างเริ่มต้นแผนพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนฉบับใหม่ที่ครอบคลุมระยะ 20 ปี เพื่อสรุปร่างแรกภายในเดือนพฤษภาคม 2567 ก่อนเสนอคณะทำงานระดับสูงประชาคมอาเซียนหลังปี 2568 ซึ่งรับผิดชอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ในภาพรวม  

นายเอกฉัตร กล่าวว่า ที่ประชุมจะรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2567 ถึงความคืบหน้าและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ 20 ปีของเสาเศรษฐกิจ ซึ่งแบ่งเป็นรอบการดำเนินการคราวละ 5 ปี เพื่อสามารถปรับปรุงให้ทันต่อรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และได้มอบหมายให้องค์กรรายสาขาภายใต้เสาเศรษฐกิจ จัดทำแผนงานและกิจกรรมภายใต้แผนพิมพ์เขียว ให้สอดรับกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ที่มุ่งเน้นเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวอย่างไร้รอยต่อ ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว เสริมสร้างการพัฒนาอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีบทบาทเชิงรุกในสังคมโลก

นอกจากนี้ การวางวิสัยทัศน์ใหม่ได้เปิดให้ภาคส่วนต่างๆ ในระดับภูมิภาค มีส่วนร่วมเสนอแนะและเสนอความคิดเห็น โดยได้หารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งสะท้อนประเด็นสำคัญสำหรับวิสัยทัศน์ใหม่ อาทิ การพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกัน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า การผลักดันการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในอาเซียนให้เสรีมากขึ้น การเตรียมรับสังคมสูงวัย การยกระดับชนชั้นกลางให้เป็นผู้บริโภคที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาค การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และการแสวงหาตลาดคู่ค้าใหม่ รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับองค์กรภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

สำหรับในส่วนของไทย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะจัดการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฉบับใหม่ ในรูปแบบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ควบคู่กับการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น (Survey) เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dtn.go.th

------------------------------------


28 กุมภาพันธ์ 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,031,231