Loading
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
กรอกรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
กรอกรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
กรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
เฉพาะไฟล์นามสกุล: .jpg, .jpeg, .gif, .png

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Privacy Policy of Department of Trade Negotiations

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) เลขบัตรประชาชน (Identity Number) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หมายโทรศัพท์ (Telephone Number) ไลน์ไอดี (Line ID) เป็นต้น

 2. ในกรณีที่ท่านลงทะเบียน (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลโครงการ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นต้น

 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ (ชื่อหน่วยงาน) จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

 4. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ เบอร์ ไลน์ไอดี และ ที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เท่านั้น

 2. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 3. ในกรณีที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การติดตามโครงการของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้าม มิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมและกิจการของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น เลขบัตรประชาชน เป็นต้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 กรมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

 “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะชมหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศตามที่อยู่ที่ปรากฎข้างล่างนี้

ช่องทางติดต่อ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. (66) 2507-7444 แฟกซ์. (66) 2547-5630

อีเมล์. [email protected]

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,604,986