Loading
Header Image
‘ผู้นำอาเซียน’ เคาะร่างองค์ประกอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน หลังปี 68 ก่อนจัดทำพิมพ์เขียวฉบับใหม่
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

‘กระทรวงพาณิชย์’ เผย ผู้นำอาเซียนเห็นชอบร่างองค์ประกอบหลักวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 68 ในช่วงการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 42 พร้อมเดินหน้าจัดทำร่างวิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มใช้ในปี 69 ด้านเสาเศรษฐกิจ เสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 6 ด้าน อาทิ ยกระดับเศรษฐกิจ ความยั่งยืน ดิจิทัลและนวัตกรรม และส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบร่างองค์ประกอบหลักสำหรับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2568 (ASEAN Community’s Post-2025 Vision) ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยร่างองค์ประกอบหลักจะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านความเชื่อมโยง และด้านความเข้มแข็งของกลไกการประสานงาน ก่อนนำไปจัดทำร่างวิสัยทัศน์และพิมพ์เขียวฉบับใหม่ต่อไป

นางอรมน กล่าวว่า เสาเศรษฐกิจได้เสนอองค์ประกอบหลักสำหรับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2568  เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค 6 ด้าน ได้แก่ การยกระดับเศรษฐกิจ ส่งเสริมการรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว พร้อมทั้งหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การตอบสนองต่อประเด็นความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ การคำนึงถึงกระแสการพัฒนาใหม่ๆ โดยเฉพาะการเป็นประชาคมดิจิทัลชั้นนำ มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) และสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลและนวัตกรรมให้พลเมืองและภาคธุรกิจ ความสามารถในการปรับตัว มีเอกภาพ ดำเนินการเชิงรุก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง ความสามารถตอบสนองต่อความตึงเครียด วิกฤติ ความผันผวนต่างๆ โดยสามารถคาดการณ์และจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งสตรี เยาวชน ผู้สูงวัย ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง และ MSMEs โดยสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม

นางอรมน เพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรอบการดำเนินการของเสาเศรษฐกิจอยู่ภายใต้แผนงานประชาคมเศรษฐกิจ ปี 2568 (AEC Blueprint 2025) ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2559 และจะสิ้นสุดในปี 2568 ซึ่งแผนงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) การรวมตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง (2) ความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และมีพลวัต (3) ความเชื่อมโยงและความร่วมมือรายสาขาต่างๆ (4) ความสามารถในการปรับตัวและครอบคลุมทุกภาคส่วน และ (5) การเป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลก ซึ่งแผนฉบับใหม่จะต่อยอดจากแผนงานฉบับปัจจุบัน โดยจะให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและทันต่อยุคสมัยมากขึ้น ด้วยการสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ การมุ่งสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนวาระความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนขึ้น โดยคณะทำงานระดับสูงของอาเซียนจะเริ่มจัดทำร่างวิสัยทัศน์และแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม่ทั้งสามเสาให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2568 ก่อนนำเสนอผู้นำอาเซียนรับรองพิมพ์เขียวแผนงานประชาคมฉบับใหม่ และเริ่มใช้ในปี 2569 ต่อไป

-----------------------------

25 พฤษภาคม 2566


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
CONTACT2

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 3,646,954