‘อาเซียน’ เปิดฉากถกแผนปี 64 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวหลังโควิด เตรียมเคาะ FTA กับแคนาดา
01 ก.พ. 64
446 View

 

‘อาเซียน’ เปิดฉากประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) และคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (CoW) ผ่านระบบประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค. 2564 ถกเข้มผลักดัน 10 ประเด็น ตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ทั้งฟื้นฟู-ดิจิทัล-ยั่งยืน ให้สำเร็จในปี 64 เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เตรียมเคาะการเจรจา FTA กับแคนาดา พร้อมเตรียมแผนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม) ให้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน หรือ SEOM ครั้งที่ 1/52 และการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Committee of the Whole (CoW) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งบรูไนดารุสซาลามทำหน้าที่ประธานอาเซียน

นายดวงอาทิตย์ กล่าวว่า การประชุม SEOM ได้หารือแผนการทำงานด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะดำเนินการให้สำเร็จ ในปี 2564 จำนวน 10 ประเด็น ครอบคลุมยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านฟื้นฟู อาทิ การจัดทำเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 และการประกาศเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา 2) ด้านดิจิทัล อาทิ การจัดทำแผนงานเพื่อดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ปี 2564 – 2568 และ 3) ด้านความยั่งยืน อาทิ การจัดทำกรอบการส่งเสริม MSMEs (วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รายย่อย) ของอาเซียน เรื่องอาหาร การเกษตร และป่าไม้ รวมถึงการจัดทำกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอาเซียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือและติดตามความคืบหน้าประเด็นสำคัญ อาทิ การทำงานขององค์กรรายสาขาที่อยู่ภายใต้เสาเศรษฐกิจ การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างอาเซียน ติดตามเร่งรัดประเทศอาเซียนที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันความตกลง E-commerce ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงอินโดนีเซีย เพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับโดยเร็ว การขยายบัญชีสินค้าจำเป็นที่อาเซียนจะไม่จำกัดการส่งออกในช่วงโควิดเพิ่มเติมจากยา และเวชภัณฑ์ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์-เลสเต และกำหนดแผนการประชุมกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ แคนาดา สหรัฐฯ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป รัสเซีย และฮ่องกง

นายดวงอาทิตย์ เพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการ CoW เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรรายสาขาที่อยู่ภายใต้เสาเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโสของ 3 เสาอาเซียน และภาคเอกชนอาเซียน โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 3 เสา อาทิ จำเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์สำหรับรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) อย่างจริงจังและครอบคลุม ซึ่งอยู่ระหว่างยกร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งการทบทวนแผนงานระยะกลางของอาเซียน เพื่อประเมินผลการทำงานและกำหนดทิศทางในอนาคต และการลดผลกระทบการจ้างงานยุคดิจิทัล ซึ่งภาครัฐและเอกชนจะต้องทำงานร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2563 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 94,838.07 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียน 55,469.59 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน 39,368.47 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดสำคัญ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

----------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

29 มกราคม 2564


รูปภาพประกอบ

bg_calculate

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: