กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น และรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2565
19 ก.ย. 65
44 View

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็น 1 ใน 9 ของหน่วยงานส่วนกลาง และเป็น 1 ใน 44 ของหน่วยงานทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้กรมได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว  รวมทั้งกรมยังได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐาน ประจำปี 2565 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานการให้บริการของกรมเป็นครั้งที่ 2 เช่นกัน

นางอรมนฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกรมด้วยนโยบาย “DTN – I3” คือ Innovation : นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Involvement: มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ Integrity : เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จากการผลักดันการดำเนินงานของกรมด้วยนโยบาย “DTN - I3” ส่งผลให้กรมสามารถสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างความน่าเชื่อถือสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยทั้ง 2 รางวัลที่กรมได้รับในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่ากรมยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ และให้ความสำคัญกับการจัดแสดงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งแสดงให้เห็นว่ากรมให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน และผลักดันการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาพัฒนาการให้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จนเป็นที่ยอมรับของประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณบุคลากรกรมทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนกรมไปสู่เป้าหมายเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ จนเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประชาชนต่อไป

                  


รูปภาพประกอบ

bg_calculate

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: