WTO

ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าว WTO
การประชุม WTO
การทบทวนนโยบายการค้าของไทย
ความตกลง/เอกสารสำคัญภายใต้ WTO
เกาะติดการเจรจาการค้ารอบ Doha
กรณีพิพาททางการค้าของไทยใน WTO
เกาะติดการเข้าเป็นสมาชิก WTO
เกาะติดการทบทวนนโยบายการค้า
เกาะติด Green Growth
เอกสารอื่น ๆ
Links
    • องค์กรระหว่างประเทศ / กลุ่มภูมิภาค / NGOs

      หน่วยงานในประเทศ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: