แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และจะนำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โปรดให้ข้อเสนอแนะที่เป็นจริง และตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด
กรุณาเลือกกลุ่มผู้ใช้งานของท่าน
1. ท่านคิดว่าเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการให้บริการงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ อยู่ในระดับใด *
2. ท่านคิดว่าเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการให้บริการข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับใด *
3. ท่านคิดว่าเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการให้บริการข้อมูลโครงการต่างๆของภาครัฐ อยู่ในระดับใด *
4. ท่านคิดว่าเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการให้บริการข้อมูลนโยบายของภาครัฐในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ และประชาชน อยู่ในระดับใด *
5. ท่านคิดว่าเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการให้บริการข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆ ด้านเศรษฐกิจการค้า อยู่ในระดับใด *
6.ท่านเคยใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-learning) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือไม่ *
7. ท่านคิดว่าระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-learning) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการให้บริการอยู่ในระดับใด
8.ท่านเคยใช้บริการระบบฐานข้อมูลอัตราภาษี (Tax.dtn.go.th) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือไม่ *
9. ท่านคิดว่าระบบฐานข้อมูลอัตราภาษี (Tax.dtn.go.th) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการให้บริการอยู่ในระดับใด
10.ท่านเคยใช้บริการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานสัมมนาแบบออนไลน์ (regis.dtn.go.th) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือไม่ *
11.ท่านคิดว่าระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/งานสัมมนาแบบออนไลน์ (regis.dtn.go.th) ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีการให้บริการอยู่ในระดับใด
12. ท่านมีความต้องการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ บริการออนไลน์ ข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน หรือในด้านอื่นๆที่ท่านคิดว่าควรจะมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น โปรดให้ข้อเสนอแนะต่อ โดยกรมฯ จะนำข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองการใช้งานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: