Loading
Header Image
‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม! รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล พัฒนาการทำงาน ให้บริการอย่างเป็นธรรม
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปลื้ม! เป็น 1 ในสุดยอดหน่วยงานภาครัฐ รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2566 จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม และพัฒนาปรับรูปแบบการทำงานเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยหลังเข้ารับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ระดับกรม ประจำปี 2566 จากกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า กรมรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการอำนวยความสะดวกการค้า ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก่ภาคธุรกิจให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

นางอรมน กล่าวว่า กรมมีภารกิจหลักในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) จึงเน้นการทำงานด้านการขับเคลื่อนการเจรจา FTA โดยเปิดให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมและมุ่งเป้าให้การเจรจาเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และกรมยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลการเจรจาให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบและสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ กรมตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสู่การเป็นหน่วยงานราชการ 4.0 จึงได้เน้นการขับเคลื่อน 3 ด้าน คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ การเปิดกว้างรับฟังความเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงานของกรม และการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ กรมได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนภารกิจกรมได้ ทั้งด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลการค้าที่สำคัญ เพื่อให้ทีมเจรจาของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการค้าและภาษีศุลกากรของคู่เจรจา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ต้องขอขอบคุณบุคลากรของกรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยกรมมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะพัฒนางานการให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้รับบริการให้มากที่สุด” นางอรมน เสริม

-----------------------------


13 กันยายน 2566


image รูปภาพ
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 4,550,172