Loading
Header Image
‘กรมเจรจาฯ’ ชวนร่วมสัมมนา เผยผลอัปเกรด FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดสัมมนาเผยผลการอัปเกรดความตกลง AANZFTA 14 ก.ย.นี้ หลังอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สรุปผลการเจรจาปรับปรุงความตกลงได้แล้ว โดย AANZFTA ฉบับปรังปรุงได้เพิ่มเติมประเด็นการค้าใหม่ๆ และปรับแก้ไขข้อบทให้สอดรับรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไป พร้อมนำกูรูจากภาครัฐและเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อผลอัปเกรด ชวนผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดงานสัมมนา เรื่อง “อัปเกรดอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ยกระดับการค้าไทยสู่ตลาดโลก” ในวันที่ 14 กันยายนนี้ ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2553 และให้ข้อมูลเรื่องการปรับปรุงความตกลงดังกล่าว ซึ่งได้ข้อสรุปความตกลงฉบับปรับปรุง เมื่อปลายปี 2565 เพื่อเพิ่มประเด็นการค้าใหม่ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนปรับแก้ไขบางข้อบทในความตกลง ให้สอดรับกับบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การค้าสินค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า การแข่งขันทางการค้า และการเพิ่มภาคผนวกบริการด้านการศึกษาและบริการวิชาชีพ  

นางอรมน กล่าวว่า กรมได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น นางสาวนพวรรณ ฉลองพันธรัตน์ กรรมการคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางสาวทัศนีย์ วิวัฒนชัยวงศ์ ประธานคณะทำงานด้านต่างประเทศ (กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการใช้ประโยชน์จากความตกลง AANZFTA ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา และความเห็นต่อการอัปเกรดความตกลง

ทั้งนี้ สมาชิกอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้เริ่มเจรจาปรับปรุงความตกลง AANZFTA เมื่อปี 2564 และสรุปผลการเจรจาเพื่ออัพเกรดความตกลงได้ปลายปี 2565 และล่าสุดสมาชิกอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวม 6 ประเทศ ได้ทยอยกันลงนามความตกลงฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ยังขาดอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมา และ สปป. ลาว ที่ยังไม่ได้ร่วมลงนาม ซึ่งในส่วนของไทยได้เตรียมเสนอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์ พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบให้ไทยร่วมลงนามความตกลง AANZFTA ฉบับปรับปรุงดังกล่าว ก่อนเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอบในการให้สัตยาบันความตกลงต่อไป ซึ่งคาดว่าเมื่อสมาชิกทั้งหมดได้ลงนามและให้สัตยาบันครบแล้ว ความตกลงใหม่จะมีผลบังคับใช้ได้ ภายในปี 2567  

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://event.moc.go.th/th/event/detail/4053 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

----------------------------

7 กันยายน 2566


image รูปภาพ
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
CONTACT2

      
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนการเข้าชม : 2,031,520