เกี่ยวกับกรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
   • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
    โครงสร้างองค์กร
    โครงสร้างผู้บริหาร

   มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
   • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
    หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมฯ

   มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
   • ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ การจัดองค์กรในการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    ภาพถ่ายสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ป้ายบอกทาง และข้อมูลติดต่อ

   มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
   • ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    ประกาศอื่นๆ ของกรม (ในราชกิจจานุเบกษา)
มาตรา 9 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
  • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย
   • ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

   มาตรา 9 (2) นโยบาย/การตีความ
   • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ
    แผนยุทธศาสตร์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ดี ประจำปีงบประมาณ
    ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
    ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN Zero Corruption)
    ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

   มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ
   • แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    แผนปฏิบัติราชการตามนโยบายกำกับดูแลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ดี ประจำปีงบประมาณ
    แผนปฏิบัติการประจำปีของการจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนักและระดับบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
    แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
    แผนพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
    แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    แผนบริหารความเสี่ยงกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
    แผนการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นความโปร่งใสในกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
    แผนการสื่อสารยุทธศาสตร์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
    แผนการจัดหาพัสดุ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
    เอกสารงบประมาณ (ฉบับที่) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
    รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
    โครงการ และรายละเอียดโครงการที่อนุมัติแล้ว

   มาตรา 9 (4) คู่มือ/คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
   • คู่มือการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center)
    คู่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    คู่มือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อชมเชย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
    คู่มือและมาตรการปฏิบัติงาน (Process Manual)
    คำสั่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน
    คำสั่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
    คำสั่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
    คำสั่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจำกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

   มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

   มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน/สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

   มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการฯ
   • มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
    มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

   มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
   • 1) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
    • ปี 2564
     ปี 2563
     ปี 2562
     ปี 2561
     ปี 2560
     ปี 2559
     ปี 2558
     ปี 2557
     ปี 2556
     ปี 2555
     ปี 2554
    2) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
    • ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
     แผนการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ
     รายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ
    3) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
    • ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ
     • (1.1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
      • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
       ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
       กฎกระทรวงการคลังอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      (1.2) แผนการจัดหาพัสดุ
      • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
      (1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคา และประกวดราคาตาม มาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ
      • ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคา
       ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษา
      (1.4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
      • ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
      (1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รายเดือนตาม มาตรา 9 (8)
      • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน (แบบ สขร.1)
      (1.6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
      • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ
      (1.7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
      • รายงานผลการตรวจสอบภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
      (1.8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.
      • รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง.
     ข้อ 2 การให้บริการประชาชน
     • (2.1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน
      • ขั้นตอนการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center)
       ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อชมเชย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      (2.2) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อ (2.1)
      • คู่มือการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center)
       คู่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       คู่มือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อชมเชย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      (2.3) สถิติการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
      • รายงานสถิติ/ผลการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       รายงานสถิติการใช้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       รายงานสถิติ/ผลการดำเนินการต่อเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      (2.4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
      • แบบสำรวจ/รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center)
       แบบสำรวจ/รายงานผลความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      (2.5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหา กรณีมีการร้องเรียนการให้บริการ
      • กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อชมเชย กรมเจรจากาค้าระหว่างประเทศ
      (2.6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
      • รายงานสถิติ/ผลการดำเนินการต่อเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      (2.7) รายงานการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
      • รายงานผลการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center) ประจำปีงบประมาณ
       รายงานผลการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
     ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน
     • (3.1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น
      • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556
       หน้าที่และความรับผิดชอบของกรมฯ
       โครงสร้างองค์กร
       โครงสร้างผู้บริหาร
      (3.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
      • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ
      (3.3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
      • แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       เอกสารงบประมาณ (ฉบับที่) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
      (3.4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน
      • ขั้นตอนการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center)
       ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อชมเชย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       วินัยข้าราชการพลเรือน (ข้อปฏิบัติทางวินัย และข้อห้ามทางวินัย)
       ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ราชกิจจานุเบกษา)
       ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      (3.5) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (3.4)
      • คู่มือการให้บริการศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center)
       คู่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       คู่มือกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อชมเชย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       คู่มือและมาตรการปฏิบัติงาน (Process Manual)
       คู่มือจรรยาข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       คู่มือสิทธิมนุษยชน การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
      (3.6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3.3)
      • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
       รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
     ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ
     • (4.1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
      • แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       เอกสารงบประมาณ (ฉบับที่) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
      (4.2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ การใช้จ่ายงบประมาณ แต่ละแผนงาน/โครงการ
      • เกณฑ์/ตัวชี้วัดการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
      (4.3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตาม แผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
      • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
       รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
      (4.4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน
      • รายงานผลการตรวจสอบภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
      (4.5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สตง.
      • รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สตง.
     ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล
     • (5.1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง
      • คู่มือ/แนวทาง/หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
       ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
      (5.2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา
      • ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน
       ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
       ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
      (5.3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร
      • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
       วินัยข้าราชการพลเรือน (ข้อปฏิบัติทางวินัย และข้อห้ามทางวินัย)
       ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ราชกิจจานุเบกษา)
       ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       คู่มือจรรยาข้าราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
       คู่มือสิทธิมนุษยชน การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
      (5.4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
      • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
       กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
       คู่มือ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
       วินัยข้าราชการพลเรือน (ข้อปฏิบัติทางวินัย และข้อห้ามทางวินัย)
       ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      (5.5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
      • แผนปฏิบัติการประจำปีของการจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนักและระดับบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
       ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
       ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      (5.6) รายงานการประเมินผลตาม (5.4) และ (5.5)
      • รายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
       รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการพิจารณาให้คุณให้โทษอื่น ๆ
       รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีของการจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนักและระดับบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมฯ
     ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
     • (6.1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
      • การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมฯ
       แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
      (6.2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
      • รายงานผลการตรวจสอบภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
      (6.3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
      • รายงานประจำปี
       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
      (6.4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบของ สตง.
      • รายงานผลการตรวจสอบภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
       รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
    4) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
    • ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการ
     ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการ
    5) ที่สาธารณประโยชน์
    6) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
    • ปี 2564
     ปี 2563
     ปี 2562
     ปี 2561
     ปี 2560
     ปี 2559
    7) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง
    • ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคา
     ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษา
     ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
    8) รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สถิติผู้มาใช้บริการ
  • รายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ข้อสอบถามข้อมูลจากประชาชน
   • ปีงบประมาณ 2564
    ปีงบประมาณ 2563

   รายงานผลการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล FTA (FTA Center)
   • ปีงบประมาณ 2564
    ปีงบประมาณ 2563

   สถิติการเข้าใช้เว็บไซด์ของกรม
การปฏิบัติตามมติครม. (28 ธ.ค. 2557)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ 0 2507 7444
 • โทรสาร (66) 2547-5630
 • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: