เกี่ยวกับกรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

การดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
  • โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

   สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

   สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

   กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
   • คลัง
    พัสดุ
    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ เอกสารแนบ 1/เอกสารแนบ 2/เอกสารแนบ 3
มาตรา 9 ภายใต้มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
  • ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย

   นโยบาย/การตีความ

   แผนงาน โครงการ /งบประมาณรายจ่ายประจำปี

   คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

   สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

   สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการ สาธารณะ

   มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ

   ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
   • ประกาศ/ประกวด/สอบราคา
    สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
    • ปี 2562
     ปี 2561
     ปี 2560
     ปี 2559
     ปี 2558
    สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
    เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
    งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ที่สาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
    • ปีงบประมาณ 2563
     • เดือนมกราคม
      เดือนกุมภาพันธ์
      เดือนมีนาคม
      เดือนสิงหาคม
     ปีงบประมาณ 2562
     ปีงบประมาณ 2561
     ปีงบประมาณ 2560
     ปีงบประมาณ 2559
    ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    สัญญาอื่นๆ
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ
แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สถิติผู้มาใช้บริการ
  • รายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/ข้อสอบถามข้อมูลจากประชาชน
   • ปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติตามมติครม. (28 ธ.ค. 2557)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • โทรศัพท์ 0 2507 7555
 • โทรสาร (66) 2547-5630
 • Email : webmaster@dtn.go.th
w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: