เอกสารประกอบการบรรยายของการสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์-ปรับตัว
23 ธ.ค. 63
72 View

กำหนดการ

เอกสารประกอบ

1. "5 ประเด็นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ RCEP" - รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. "เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์-ปรับตัว" - นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทเอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)

3. "เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ RCEP" - นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

4. "การเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้า ภายใต้การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค" - นางสาวกุลนันท์ บุญญเศรษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

5. "มาตรการปกป้องในระยะเวลาการปรับตัวภายใต้กรอบ RCEP (Transitional RCEP Safeguard Measure)" - นางสาวจันทร์นิภา บุญญเศรษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ

6. "บทที่ 3 กฎถิ่นกำเนิดสินค้า" - นางสาวสาวิตรี ชาตะศิริกุล หัวหน้าฝ่ายกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 1 กรมศุลกากร

7. "Chapter 5 Sanitary and Phytosanitary Measure ข้อบทมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ภายใต้ความตกลง RCEP" - นางสาวรุจิรา จันทร์อร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

8. "สรุปสาระสำคัญของข้อบท มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง ภายใต้ความตกลง RCEP" - นายณฤทธิ์ ฤกษ์ม่วง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ

9. "ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Regional Comprehensive Economic Partnership" - นางสาวพริ้วแพร ชุมรุม ผู้อำนวยการสำนักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

10. "ภาคผนวกการบริการด้านการเงิน (Annex on Financial Services) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)" - นางสุขมีนา ภาสะวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

11. "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกรอบความตกลง RCEP" - นางสาวภาริน หงส์บุตร นักวิเทศน์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12. "RCEP Annex on Telecommunications ภาคผนวกบริการด้านโทรคมนาคมภายใต้อาร์เซ็ป" - นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

13. "การคุ้มครองการลงทุนภายใต้ความตกลง RCEP" - นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์ นักการทูตชำนาญการ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

14. "เจาะลึกความตกลง RCEP และการเตรียมใช้ประโยชน์-ปรับตัว" - นางสาวลิซ่า ดารณี บาสคารัน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

15. "ข้อบทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลง RCEP" - นางรัชวรรณ จินดาวัฒน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

16. "บทการแข่งขันทางการค้า RCEP Competition Chapter" - ดร.อัครพล ฮวบเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th
w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: