เกี่ยวกับกรม

รายนามอธิบดี

รายนามอธิบดี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

1.    หลวงพิสูจน์ พาณิชยลักษณ์ (17 ต.ค. 2494 - 9 มี.ค. 2497)
2.    นายชุบ  ศาลยาชีวิน (10 มี.ค. 2497 - 30 ก.ค. 2510)
3.    นายวิจารณ์  นิวาตวงศ์ (31 ก.ค. 2510 - 1 ต.ค. 2513)
4.    นายสมพร  เทพสิทธา (2 ต.ค. 2513 - 1 ต.ค. 2519)
5.    นายอนันต์  ภู่ชอุ่ม (2 ต.ค. 2519 - 30 ก.ย. 2523)
6.    นายจุมพล  ธรรมจรีย์ (1 ต.ค. 2523 - 7 ธ.ค. 2523)
7.    นายประยูร  เถลิงศรี (8 ธ.ค. 2523 - 28 ม.ค. 2528)
8.    นายชลอ เฟื่องอารมย์ (29 ม.ค. 2528 - 31 ม.ค. 2529)
9.    นายพชร  อิศรเสนา ณ อยุธยา (1 ก.พ. 2529 - 30 ก.ย. 2529)
10.  นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ (1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2532)
11.  นางสาวสุคนธ์  กาญจนาลัย (1 ต.ค. 2532 - 30 ก.ย. 2536)
12.  นายเกริกไกร  จิระแพทย์ (1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2539)
13.  นายการุณ  กิตติสถาพร (1 ต.ต. 2539 - 30 ก.ย. 2543)
14.  นางบุญทิพา  สิมะสกุล (1 ต.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2545)
15.  นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ (1 พ.ค. 2545 - 22 พ.ย. 2549)
16.  นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร (23 พ.ย. 2549 - 18 พ.ค. 2552)
17.  นางนันทวัลย์  ศกุณตนาค (18 พ.ค. 2552 - 31 ส.ค. 2553)
18.  นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ (17 ก.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2555)
19.  นางพิรมล  เจริญเผ่า (1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)
20.  นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ (1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558)
21.  นางสาวศิรินารถ ใจมั่น (1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559)
22.  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร (15 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560)
23.  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม (18 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน)
 
หมายเหตุ : ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2485 ถึง 16 ตุลาคม 2494 มีผู้รักษาการในตำแหน่งอธิบดี ดังนี้
1.   นายยล สมานนท์
2.   ม.ร.ว. จิตศิน เกษมศรี
3.   หลวงพิสูจน์พาณิชยลักษณ์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
  • โทรศัพท์ 0 2507 7444
  • โทรสาร (66) 2547-5630
  • Email : webmaster@dtn.go.th

     

w3c support ipv6 support
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11.0+, Microsoft Edge v.17+, Firefox v.61+, Safari v.11.1+, Chrome v.49+
สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Couter supportผู้เข้าชมทั้งหมด: | ผู้เข้าชมขณะนี้: