busyPOLLXT_LOADING
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25
mod_vvisit_counterYesterday394
mod_vvisit_counterThis week25
mod_vvisit_counterLast week2364
mod_vvisit_counterThis month8257
mod_vvisit_counterLast month12154
mod_vvisit_counterAll days328735
 
   
ประมวลจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล

ประมวลจริยธรรม

 1. จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 2. ประมวลจริยธรรม
 3. คณะกรรมการจริยธรรม
 4. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 5. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
 6. คู่มือจรรยาข้าราชการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. วีดีทัศน์สารคดี
 9. ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
  - ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม (ตุลาคม 2555)
  - ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (พฤศจิกายน 2555)
  - ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว (ธันวาคม 2555)
  - ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (มกราคมคม 2556)
  - ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา (กุมภาพันธ์ 2556)
  - ข้าราชการต้อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
  - ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจาการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง (เมษายน 2556)
  - ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
  - ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (มิถุนายน 2556)
  - ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รัษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม (กรกฎาคม 2556)
 10. จดหมายข่าว
  - เส้นทางส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (มีนาคม 2556)
 11. กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  - เรื่องที่ 1 กล้าแย้งในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
  - เรื่องที่ 2 การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยมิชอบ
  - เรื่องที่ 3 ของขวัญปีใหม่
  - เรื่องที่ 4 การละเมิดสิทธิ์
  - เรื่องที่ 5 ความเป็นธรรมในการให้บริการ
  - เรื่องที่ 6 ความเป็นกลางทางการเมือง
  - เรื่องที่ 7 การเผยแพร่ข้อมูลประชาชน
  - เรื่องที่ 8 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  - เรื่องที่ 9 การละเมิดหลักศีลธรรม
  - เรื่องที่ 10 การคัดลอกผลงานทางวิชาการ
 12. แนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  - เรื่องที่ 1 การยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม
  - เรื่องที่ 2 การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
  เรื่องที่ 3 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2557 (ฉบับที่ 1)
  - เรื่องที่ 4 การจัดการกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแส่วนรวม เดือนกรกฎาคม 2557 (ฉบับที่ 2)
  - เรื่องที่ 5 การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่เป็ยธรรม สิงหาคม 2557 (ฉบับที่ 1)
  - เรื่องที่ 6 การรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนันหรือผลประโยชน์ สิงหาคม 2557 (ฉบับที่ 2)
  - เรื่องที่ 7 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กันยายน 2557 (ฉบับที่ 1)
  - เรื่องที่ 8 ความเป็นกลางทางการเมือง กันยายน 2557 (ฉบับที่ 2)
  - เรื่องที่ 9 การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพขณะทำงาน (ความเป็นส่วนตัวและผลงาน) ตุลาคม 2557 (ฉบับที่ 1)
  - เรื่องที่ 10 การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพขณะทำงาน (การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน) ตุาลาคม 2557 (ฉบับที่ 2)
  - เรื่องที่ 11 การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพขณะทำงาน (การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและการแสดงตน) พฤศจิกายน 2557 (ฉบับที่ 1)
  - เรื่องที่ 12 การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ พฤศจิกายน 2557 (ฉบับที่ 2)
 13.  ส่วนราชการต้นแบบในการส่งเสริมและเผยแพร่ คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
  - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
  - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  - กรมคุมประพฤติ
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี ถ.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444 โทรสาร (66)2547-5630
2550 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. สงวนสิทธิ์ webmaster@dtn.go.th
DTN mail >DTN facebook >DTN youtube >DTN twitter