DTN Name

A- A A+

Th EN

การรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (PSRs)ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

22-12-2561

เชิญร่วมในการแสดงความคิดเห็นการรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (PSRs)ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

      กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่อง การให้การรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 178 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในการนี้ เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีสรุปข้อมูลและเอกสารที่จะให้การรับรอง ดังนี้

Commentร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการรับรองกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (PSRs)ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

 

 

จำนวนผู้เข้าชม :

965