DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

ประวัติกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

20-09-2557

N20120502120849 610

 

Logo Item  ในปี พ.ศ. 2485 ได้มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมพุทธศักราช 2484 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (ซึ่งต่อมาได้มีพระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว) ได้ยกฐานะกรมพาณิชย์ในสังกัดกระทรวงการเศรษฐกิจเดิมขึ้นสู่ฐานะกระทรวง เรียกว่า "กระทรวงพาณิชย์" 

Logo Item  พร้อมกับการจัดตั้งกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

ได้มีการจัดตั้งขึ้นด้วย ในครั้งนั้นเรียกว่า "กรมการสนเทศ" ซึ่งได้มีการโอนกองประมวลสถิติพยากรณ์ จากสำนักนายกรัฐมนตรีมารวมไว้ในกรมการสนเทศด้วย

N20120502120908 613

พ.ศ. 2495 Logo Item
กระทรวงพาณิชย์เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงเศรษฐการ (พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม 8 มีนาคม 2495) กรมการสนเทศ ยังคงเดิม
พ.ศ. 2515 Logo Item
กระทรวงเศรษฐการเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นกระทรวงพาณิชย์ (ประกาศคณะปฏิบัติฉบับที่ 216/29 กันยายน 2515) กรมการสนเทศ ยังคงเดิม
พ.ศ. 2518 Logo Item
กรมการสนเทศเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ประกาศคณะปฏิบัติฉบับที่ 216/2515 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2518)
พ.ศ. 2545 Logo Item
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์เปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545) จนถึงปัจจุบัน

                                                                                 

                                                                          English information click

จำนวนผู้เข้าชม :

2619330