DTN Name

A- A A+

Th EN

ไทย-ออสเตรเลีย

ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลง TAFTA
วันพฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2560
FTA ไทย - ออสเตรเลีย (ลงนามแล้ว)
วันเสาร์, 12 มีนาคม 2559
ข้อมูลพื้นฐาน
วันอังคาร, 29 กันยายน 2558
ความตกลง
วันพุธ, 06 มกราคม 2559
ตารางการลดภาษี
วันอังคาร, 05 มกราคม 2559
ข้อมูลการค้า
วันพุธ, 06 มกราคม 2559
กรอบเจรจาและความคืบหน้า
วันพุธ, 06 มกราคม 2559
กฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง
วันอังคาร, 05 มกราคม 2559
บทความต่างๆ
วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2559