DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

อาเซียน-ฮ่องกง สรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลง FTA แล้ว

22-12-2559

15492338 10157938796355553 8464159378317513991 N

 

จากการที่อาเซียนและฮ่องกงได้เริ่มเจรจาจัดทำความตกลง FTA ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2557 โดยตั้งเป้าให้สรุปผลการเจรจาภายในปี 2559 ซึ่งคณะเจรจาของทุกประเทศมีความพยายามให้การเจรจาบรรลุผล แม้ว่ามีการต่อรองผลประโยชน์กัน ซึ่งอาจดูเหมือนว่าการเจรจาจะยืดเยื้อ แต่ในการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2559 ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงาน พยายามผลักดันสมาชิกให้ตกลงในประเด็นที่สำคัญให้มากที่สุด โดยได้ตั้งเป้าให้มีข้อสรุปภายในเดือนมกราคม 2560 เพื่อประกาศความสำเร็จในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ(AEM Retreat)ช่วงต้นเดือนมีนาคม 2560 และลงนามความตกลงในการประชุมAEM-Hong Kong, China Consultations(AEM –HKC Consultations) ในเดือนกันยายน 2560

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะประธานอาเซียนสำหรับการเจรจา FTA อาเซียน – ฮ่องกง เปิดเผยว่า การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน –ฮ่องกง ผ่านไปแล้ว 9 ครั้ง โดยผลการเจรจารอบนี้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก อาเซียนและฮ่องกงได้ข้อสรุปการเจรจาข้อบทต่างๆ เกือบทุกประเด็น เหลือเพียงประเด็นไม่กี่ประเด็น และเนื่องจากที่ประชุมตกลงกันที่จะให้การประชุมคณะกรรมการเจรจาทางการค้าสำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย โดยที่จะไม่มีการเจรจาอีกต่อไป สมาชิกอาเซียนจึงตกลงกันนำประเด็นคงค้างกลับไปพิจารณา และให้ตอบกลับภายในเดือนมกราคม 2560 เพื่อให้ทันกับเป้าหมายการประกาศสรุปการเจรจา (substantial conclusion) ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะให้รัฐมนตรีประกาศในการประชุม AEM Retreat ในเดือนมีนาคม 2560 พร้อมทั้งตั้งเป้าให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน –ฮ่องกง ลงนามความตกลงฯ ในการประชุม AEM –HKC Consultations ในเดือนกันยายน 2560

สำหรับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง เป็นความตกลงการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การค้าสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า กฎถิ่นกำเนิดสินค้า ระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ฮ่องกงมีการค้าเสรีอยู่แล้ว และไม่มีการเก็บภาษีการนำเข้าสินค้า หลายฝ่ายเห็นว่าการมี FTA อาเซียน – ฮ่องกง จึงไม่น่าจะสร้างประโยชน์ที่แตกต่างไปจากนโยบายเดิมของฮ่องกงมากนัก แต่ประเด็นที่หลายฝ่ายมองข้าม คือ ฮ่องกงจะเพิ่มความสัมพันธ์กับอาเซียนในด้านการลงทุนในด้านธุรกิจบริการ โดยเฉพาะกับประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการค้าในโลกอนาคต ที่เน้นเรื่อง innovation เพื่อลดต้นทุนการค้าสินค้า โดยยกระดับมาตรฐานบริการด้านโลจิสติกส์ คมนาคม สิ่งแวดล้อม การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน

นายรณรงค์ กล่าวว่า FTA อาเซียน – ฮ่องกง จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับฮ่องกง รวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญของอาเซียน โดยเป็นประตูสู่ตลาดใหญ่อย่างจีนและตลาดโลก จุดแข็งด้านโลจิสติกส์ทางทะเล การเงิน และการค้าบริการ ของฮ่องกง รวมถึงนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน และสอดรับกับ นโยบาย One Belt One Road และการดำเนินยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย นอกจากเรื่องการเปิดเสรีแล้ว อาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของฮ่องกงผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง ซึ่งฮ่องกงได้เสนอมอบทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งสำหรับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเชิง วิชาการด้านเศรษฐกิจและการค้าในสาขาต่างๆ อาทิ สาขาบริการวิชาชีพ โลจิสติกส์ SMEsและ E-Commerce

ในปี 2558 ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทย เป็นประตูสู่จีนแผ่นดินใหญ่ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2558) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 14,261.50 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2559 (มกราคม – ตุลาคม) การค้ารวมระหว่างไทยกับฮ่องกงมีมูลค่า 10,696.26 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการเติบโตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.87 สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกง ได้แก่ ครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากฮ่องกง ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องประดับอัญมณี และผ้าผืน

-------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

21 ธันวาคม 2559

จำนวนผู้เข้าชม :

1883