DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

อาเซียนเร่งส่งเสริม e-commerce เชื่อมโยงภูมิภาค เพิ่มโอกาสทางการค้าและช่องทางการขายแก่ผู้ประกอบการ

30-11-2560

170205

 

ไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ หารือเตรียมกำหนดประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะดำเนินการในปี 2561 รวมทั้งติดตามการดำเนินการมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนจะเน้นการดำเนินงานในปี 2561 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ โดยอาเซียนจะให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคให้มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการส่งเสริมนวัตกรรม และ e-commerceเช่น จะดำเนินการจัดทำความตกลง e-commerceเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและช่องทางการขายแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) การเสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายในอาเซียนเพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรม และเร่งรัดการรวมตัวของอาเซียนด้านการบริการและการลงทุน ซึ่งสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันพิจารณารายละเอียดแนวคิดและการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 นายรณรงค์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือเร่งรัดการดำเนินมาตรการสำคัญของอาเซียนในปีนี้ ที่ยังต้องดำเนินงานต่อเนื่องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ได้แก่ การปรับประสานระเบียบปฏิบัติการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองให้เป็นระบบเดียวของอาเซียน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในการส่งออก โดยมีเป้าหมายให้สามารถดำเนินการระบบฯ ได้อย่างสมบูรณ์ ภายในปี 2561 และการจัดทำความตกลงการค้าบริการของอาเซียนฉบับใหม่ ซึ่งอาเซียนมุ่งหวังให้เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูงที่จะเพิ่มความโปร่งใสเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าบริการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ที่ประชุมหารือถึงรูปแบบและวิธีการตรวจเยี่ยมและการจัดทำรายผลการติดตามประเมินผลรายประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการสาขาต่างๆ ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดำเนินมาตรการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

ในด้านการขยายความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ในปี 2561 โดยเฉพาะการหารือระดับสูง โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP ของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2561 เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะเร่งรัดการเจรจา และเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนพิจารณาในช่วงปลายเดือนมกราคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีของไทยที่ต้องการให้การเจรจาความตกลง RCEP บรรลุความสำเร็จโดยเร็ว

 

---------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

30 พฤศจิกายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

331