DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

สานสัมพันธ์ไทย – ศรีลังกา ก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ

07-06-2560

DTN020660 08

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้า (Sub – Committee on Trade Related Matters) ระหว่างไทย – ศรีลังกา ครั้งที่ 2 ณ กรุงเทพฯ โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับ Mrs. Sonali Wijeratne อธิบดีกรมพาณิชย์ของศรีลังกา เพื่อหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า การสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทางการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากหลังจากที่ว่างเว้นจากการประชุมครั้งแรกมากว่า 12 ปี โดยครั้งนี้ถือเป็นการรื้อฟื้นกลไกความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนที่สำคัญระหว่างไทยและศรีลังกา และเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการหารือแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย – ศรีลังกา โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการตามกระบวนการภายในประเทศเพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อให้สามารถเริ่มการเจรจาต่อไปได้

นอกจากนี้ ได้ร่วมกันวางแนวทางพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยและศรีลังกามีศักยภาพที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมประมงและประมงแปรรูป อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการเงิน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าที่จะให้การรับรองบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันในช่วงการเยือนศรีลังกาของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในเดือนสิงหาคมนี้

ศรีลังกาถือเป็นตลาดใหม่ที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555 – 2559) มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยถึงร้อยละ 6.5 อีกทั้งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เดินเรือตามเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน (Belt and Road Initiative) ที่จะเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอัญมณี และสัตว์ทะเล ที่จะเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญ นอกจากนี้ ศรีลังกายังมี FTA กับอินเดียและปากีสถาน และกำลังเจรจากับจีนและสิงคโปร์ อีกทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้า GSP Plus จากสหภาพยุโรป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ศรีลังกากลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยต่อไป

ปัจจุบันศรีลังกาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ ตามลำดับ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555 – 2559) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 500.20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2559 การค้ารวมระหว่างไทย – ศรีลังกา มีมูลค่า 476 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 430 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้ามูลค่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามาโดยตลอด

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปศรีลังกา ได้แก่ ปลาแห้ง ผ้าผืน รถยนต์ อุปกรณ์รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ยางพารา และกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญของไทยจากศรีลังกา ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ กาแฟ ชา เครื่องเทศ เคมีภัณฑ์ ผ้าผืน และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

---------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

6 มิถุนายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

1038