DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

สมาชิก RCEP เร่งหาแนวทางประกาศผลเจรจาภายในปี 2560

02-08-2560

1975238

 

ประเทศสมาชิก RCEP เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 19 หวังเร่งผลักดันให้สามารถได้ข้อสรุปโดยเร็ว

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจา RCEP ของไทยเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญในการประชุม RCEP ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองไฮเดอราบัต สาธารณรัฐอินเดีย ว่า “การเจรจาการค้าสินค้าในการประชุมรอบนี้มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยประเทศสมาชิกได้มีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดรอบที่ 2 แล้ว ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อเสนอที่ปรับปรุงใหม่ของหลายประเทศยังไม่สนองตามเป้าหมายสำหรับการยื่นเปิดตลาดรอบที่ 2 ที่อาเซียนที่ต้องการให้มีสัดส่วนสินค้าที่จะยกเลิกอัตราศุลกากรในที่สุดที่ร้อยละ 90 ของรายการสินค้าทั้งหมด อาเซียนจึงพยายามผลักดันให้มีการยื่นข้อเสนอเปิดตลาดรอบที่ 3 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 92 ควบคู่ไปกับการหารือรูปแบบการเปิดตลาด (Modality)

ทั้งนี้ หลายประเทศยังมีข้อกังวลว่าการยื่นข้อเสนอ เพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจา โดยเฉพาะประเทศที่ยื่นข้อเสนอต่ำจะได้เปรียบประเทศที่ยื่นข้อเสนอสูงกว่า ดังนั้น ในส่วนของไทยจำเป็นต้องมีรายการสินค้าข้อเสนอเพื่อเตรียมไว้ยื่นต่อประเทศคู่เจรจา และประเด็นที่ต้องเตรียมไว้เจรจาต่อรองเป็นรายประเทศในการเจรจาทวิภาคีเพื่อรักษาความสมดุลและขจัดการเสียเปรียบในการเจรจารอบอื่นๆ โดยหลังการประชุมครั้งนี้ กรมฯ จะหารือกับภาคเอกชนในแต่ละกลุ่มสินค้าอย่างเข้มข้นและลงลึกประเด็นที่ได้เปรียบเสียเปรียบ เพื่อจัดเตรียมท่าทีและรายการสินค้า เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาต่อรองกับประเทศคู่เจรจาต่อไป   

ในส่วนการค้าบริการ ประเทศสมาชิกมีการยื่นข้อเสนอปรับปรุงการเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมแล้ว 2 รอบ โดยในการประชุมรอบนี้ ประเทศสมาชิกได้มีการหารือถึงแนวทางการเปิดตลาดที่ใหม่และเปิดกว้างในรูปแบบข้อสงวน (Negative List Approach) ทั้งนี้ เห็นว่าการจัดทำความผูกพันในลักษณะนี้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของภาคการค้าบริการ เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจบันเทิงและดิจิทัลคอนเทนท์ ธุรกิจการจัดงาน ธุรกิจโลจิสติกส์ การบิน และการซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้นนอกจากนี้ การเปิดตลาดการค้าบริการจะเป็นกลไกช่วยผลักดันให้ภาคเอกชนของไทยเร่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านการเจรจาต้องเจรจาอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการเขียนข้อสงวนอย่างรัดกุมสอดคล้องกับกฎหมายของไทยในทุกประเด็น

นอกจากเรื่องการเปิดตลาด RCEP ยังเป็นความตกลงที่ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ทางการค้าในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างในระดับที่ไทยยังไม่เคยมีในความตกลง FTAs ฉบับอื่นๆ ที่ผ่านมา เช่น เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุน ในแง่ความโปร่งใสและความเป็นธรรมทางการค้า แต่อาจมีผลกระทบต่อกฎระเบียบของไทยในบางเรื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้าง ทั้งจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน กรมเจรจาการค้าระหวางประเทศจะจัดประชุมรายงานความคืบหน้าการเจรจารอบนี้ในเดือนสิงหาคมนี้

นอกจากนี้ “ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการหารือถึงเป้าหมายการเจรจาภายในปีนี้ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP ครั้งที่ 5 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2560 โดยจะมีการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ก่อนที่จะต้องรายงานผลการเจรจาต่อผู้นำในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้”

-----------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

1 สิงหาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

553