DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

รัฐมนตรีเอเปคดันแผนงานเน้นส่งเสริม MSMEs พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และความมั่นคงทางอาหาร

10-11-2560

Li06 111160 05

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกลุ่มเอเปค ดันแผนพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (MSMEs) เสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงการค้าภายใต้สภาพแวดล้อมท้าทายการค้าโลก รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเสนอศักยภาพไทยพร้อมเป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเอเปคได้หารือเกี่ยวกับการสร้างพลวัตรใหม่และการส่งเสริมอนาคตร่วมกันของเอเชีย-แปซิฟิก (Creating New Dynamism, Fostering Shared Future) โดยไทยได้ย้ำถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันรับมือกับสภาพแวดล้อมทางการค้าโลกที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และได้ย้ำความสำคัญของการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย (MSMEs) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การส่งเสริมนวัตกรรม และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นางอภิรดี กล่าวว่า ไทยมีบทบาทสำคัญร่วมกับเปรูและเวียดนาม ในการผลักดันโครงการจัดทำกลยุทธ์ภายใต้เอเปค เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ MSMEs เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าของโลก และจะทำให้ MSMEs ซึ่งเป็นผู้ประกอบส่วนใหญ่ของประเทศและมีรายได้ต่ำ สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเทศสมาชิกเอเปคได้ให้การตอบรับและสนับสนุนข้อเสนอโครงการของไทยในเรื่องนี้อย่างมาก

นางอภิรดี กล่าวเสริมว่า การส่งเสริม MSMEs สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไทยที่เน้นความสำคัญของการพัฒนา MSMEs โดยรัฐบาลได้ออกนโยบายสนับสนุนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ เช่น การออก พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ การส่งเสริมให้ MSMEs ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างรายได้และเข้าถึงตลาดมากขึ้น และการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSMEs ให้สามารถทำธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เครื่องมือดิจิทัลและองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อยกระดับ MSMEs ให้เป็นผู้ประกอบการชาญฉลาด (Smart Entrepreneurs) ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันให้ประเทศสมาชิกเอเปคมุ่งเน้นความสำคัญกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ MSMEs รวมถึงผู้ประกอบการสตรีและผู้ด้อยโอกาสในชนบท เข้าถึงผู้บริโภคจากทั่วโลกได้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถใช้ประโยชน์จาก E-commerce ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยให้สตรีมีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น และให้ทุกภาคส่วนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน

สำหรับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยมีขีดความสามารถที่จะเป็นคลังอาหารของโลก ด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพที่สามารถส่งออกไปยังสมาชิกเอเปคได้ โดยเฉพาะประเทศเขตหนาวและพื้นที่ที่มีอุปสรรคในการเพาะปลูก ซึ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรภูมิภาค จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริง ซึ่งไทยพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกับสมาชิกเอเปค

ทั้งนี้ รัฐมนตรีเอเปคได้เห็นชอบให้บรรจุประเด็นดังกล่าว ไว้ในแผนงานอนาคตของเอเปคและจะนำเสนอในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

---------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

10 พฤศจิกายน 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

607