DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

รมว.พาณิชย์ ร่วมกิจกรรม AEM Roadshow เดินหน้าผลักดันความร่วมมือธุรกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ Startup

05-04-2560

5890606165892

 

ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพงาน AEM Roadshow to Japan 2017 ระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2560ณ กรุงโตเกียว จังหวัดเกียวโต นครโอซากา และจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (H.E. Mr. Hiroshige SEKO) เข้าร่วมงาน

นายอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเดินทางเข้าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ในมิติใหม่ๆ อาทิ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน –ญี่ปุ่น การหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคเอกชนญี่ปุ่น การร่วมงาน Business symposium รวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการ Startup อาเซียนและญี่ปุ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม Business Symposium จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) ระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมอาเซียน – ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ระหว่างกัน นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างบริษัท Startup ของประเทศอาเซียนกับญี่ปุ่น โดยมีบริษัทไทยเข้าร่วมจำนวน 6 บริษัท ในสาขา Internet of Things (loT) ดิจิทัล การบริการทางการแพทย์ การบริการและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของญี่ปุ่น สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0

ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2ของอาเซียนรองจากจีน และญี่ปุ่นยังคงครองตำแหน่งนักลงทุนรายใหญ่ ของอาเซียน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (เจเทปปา) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ไทยและญี่ปุ่นยังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ด้วย

ในปี 2559ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทย รองจากจีน โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 59,061ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2559 การค้ารวมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีมูลค่า 51,241 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการเติบโตลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.11 สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปญี่ปุ่น ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญของไทยจากญี่ปุ่น ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก และผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น

-------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

31 มีนาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

898