DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

‘พาณิชย์' พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งแรกของปี มั่นใจเกิดความสำเร็จในหลายด้าน

19-04-2562

77191

กระทรวงพาณิชย์ เผยความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AEM Retreat ครั้งที่ 25 ปลายเดือนเมษายนนี้ โดยการประชุมจะมุ่งติดตามความคืบหน้า 13 ประเด็นที่ไทยจะร่วมกับอาเซียนผลักดันให้สำเร็จภายในสิ้นปี และเผยว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเตรียมลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ นอกจากนี้ยังเตรียมเป็นผู้แทนประเทศไทย สวมบทประธานอาเซียน ผลักดันการเจรจา RCEP ให้ได้ข้อสรุปในปีนี้

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ หรือ AEM Retreat ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน ศกนี้ ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าของอาเซียนครั้งแรกของปี 2562 ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ซึ่งนอกเหนือจากการพบกันของรัฐมนตรี 10 ประเทศแล้ว จะมีการพบกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อการดำเนินงานของอาเซียนด้วย

นางสาวชุติมา เสริมว่า ที่ประชุม AEM ครั้งนี้จะติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะร่วมกับสมาชิกอาเซียนดำเนินการให้สำเร็จในปีนี้ ประกอบด้วย 3 ด้าน 13 ประเด็น ได้แก่ (1) การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม การจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย (2) ความเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (3) การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพของอาเซียน เป็นต้น

สำหรับประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่จะหารือกันในการประชุมครั้งนี้ เช่น การเตรียมความพร้อมรับมือกับ 4IR ของอาเซียน ท่าทีอาเซียนในประเด็นใหม่สำหรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่ผลักดันโดยคู่เจรจา เช่น ประเด็นด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การค้าดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทบทวนการทำงานขององค์กรรายสาขาภายใต้ AEC ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับประเด็นเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และลดความซ้ำซ้อนการทำงาน บทบาทเชิงรุกของอาเซียนเรื่องการปฏิรูปWTO และการปรับปรุงพิธีสารว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาทด้านเศรษฐกิจของอาเซียน เพื่อให้กระบวนการระงับข้อพิพาทของอาเซียนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อหาข้อสรุป และลงนามพิธีสารฯ ได้ภายในปีนี้

นอกจากนี้ จะหารือเพื่อหาท่าทีร่วมอาเซียนเพื่อผลักดันให้การเจรจา RCEP สามารถหาข้อสรุปได้ในปีนี้ ตามที่ผู้นำตั้งใจไว้ และในวันที่ 22 เมษายน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เกี่ยวกับประเด็นที่ภาคเอกชนอาเซียนให้ความสำคัญด้วย

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า หลังจากจบการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน 2562 คาดว่า ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการร่วมลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ คือ (1) ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดทำกฎระเบียบด้านบริการของสมาชิกอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าบริการเกินความจำเป็น รวมทั้งยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการใช้มาตรการทางการค้าบริการของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพสามารถเติบโตมากขึ้นในประเทศอาเซียน เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริการด้านก่อสร้าง เป็นต้น และ (2) พิธีสารฉบับที่ 4 เพื่อแก้ไขความตกลงการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) เพื่อปรับปรุงความตกลงฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามรัฐกำหนดเงื่อนไขให้นักลงทุนปฏิบัติ

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 113,934 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13 โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในปี 2561 มูลค่า 68,437 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,497 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเกินดุล 22,940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย

--------------------------------------------

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

18 เมษายน 2562

 

จำนวนผู้เข้าชม :

276