DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

พาณิชย์ชวนเบลารุสขยายการค้า การลงทุนกับไทย เตรียมจับมือตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า

04-12-2560

DTN 3901

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับนายวลาดิเมียร์  โกชิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย (ถิ่นพำนัก ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ในโอกาสที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตเบลารุสประจำประเทศไทย โดยได้หารือเรื่องการขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจไทย-เบลารุสให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าให้เป็นเวทีผลักดันการขยายการค้าการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า เบลารุสเป็นหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) ซึ่งประกอบด้วยรัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์มีเนีย และคีร์กิซสถาน ที่ไทยมีแผนจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับ EAEU ในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นว่า เป็นการสร้างตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และไทยสามารถใช้ EAEU เป็นประตูสู่ภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลางได้ ในโอกาสนี้ ไทยได้เชิญชวนให้เบลารุสนำนักธุรกิจและนักลงทุนเยือนไทยและเยี่ยมชมโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อลงทุนและร่วมมือกับนักธุรกิจไทยโดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยปัจจุบันเบลารุสมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตรถขนาดใหญ่ (รถบัส รถบรรทุก รถแทรคเตอร์) เครื่องจักรกล สินค้าและอุปกรณ์ ITและเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใน EEC รวมทั้งไทยสามารถเป็นประตูสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียให้เบลารุสได้ ขณะเดียวกันเบลารุสก็เป็นแหล่งที่นักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุนหรือใช้ประโยชน์ด้านโลจิสติกส์ไปยุโรปและรัสเซียได้  แม้ว่าเบลารุสจะเป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก แต่มีที่ตั้งของประเทศที่ได้เปรียบเพราะอยู่ใกล้ทั้งมอสโกและชายแดนของยุโรปเชื่อมต่อด้วยถนนและทางรถไฟที่ดี รวมทั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม (One Belt One Road) ผู้เข้าไปลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการไม่มีกำแพงภาษีภายในกลุ่มประเทศสมาชิก EAEU หรืออาจใช้เบลารุสเป็นที่พักสินค้าเพื่อเป็นประตูการค้าสู่ยุโรป รัสเซีย และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States:CIS) ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่กว่าได้ โดยกลุ่มประเทศ CIS มีประชากรสูงถึง 700 ล้านคน

นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนเบลารุสเพิ่มการนำเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์จากไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของเบลารุส และเชิญให้เข้ามาลงทุนในโครงการ Rubber City ของไทยด้วย รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยและเบลารุสแลกเปลี่ยนการเยือนและเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างกันมากขึ้น โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีแผนจัดการสัมมนาประชาสัมพันธ์ให้นักธุรกิจไทยทราบถึงโอกาสในการทำการค้ากับประเทศสมาชิก EAEU ซึ่งรวมถึงเบลารุส ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2561

ในปี 2559 เบลารุสเป็นคู่ค้าอันดับที่ 106 ของไทย มีมูลค่าการค้า 68.61 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยนำเข้าจากเบลารุส มูลค่า 62.79 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการนำเข้าสินค้าสำคัญ เช่น ปุ๋ย ยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น และไทยส่งออกไปยังเบลารุสมูลค่า 5.37 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่งออกสินค้า เช่น สิ่งทอ ใบยาสูบ และข้าว เป็นต้น สำหรับมูลค่าการค้าไทย-เบลารุส ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560 มีมูลค่า 63.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันถึงร้อยละ 22 

 

---------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

1 ธันวาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

549