DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

กรมเจรจาฯ เดินหน้ามอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างแหล่งความรู้ AEC สู่เยาวชน จ.นครพนม

19-12-2559

3

DTN 2584

 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินสายภาคอีสานมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้แก่โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนในชุมชน และต่อยอดความรู้ของเยาวชนต่อไปในอนาคต

นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ทำพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ให้แก่โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อเทิดพระเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่นักเรียน คณะครูอาจารย์ และประชาชนที่สนใจ        

นางสาวสิริพรรณ กล่าวว่า กรมฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ ไปแล้ว 6 แห่ง ในจังหวัดสุโขทัย ระยอง ร้อยเอ็ด ประจวบคีรีขันธ์ แม่ฮ่องสอน และระนอง โดยได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนฯ ให้แก่โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นแห่งสุดท้าย ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

“กรมฯ ได้เร่งสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการที่ไทยเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้มากที่สุด ผ่านการประชุม/สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกบูธนิทรรศการ ทั้งในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นสื่อกลางในการช่วยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างเต็มที่” นางสาวสิริพรรณ กล่าว

สำหรับห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ มีการนำเสนอแนวคิดผ่านสื่อการเรียนการสอน 3 ทาง ได้แก่ มุมนิทรรศการที่แสดงวิวัฒนาการของอาเซียน เช่น ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิก รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ มุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่าน และมุมฉายสื่อภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AC) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงสถาบันการศึกษา และสาธารณชนทั่วไปที่สนใจ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี้ จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนได้ในอนาคต 

------------------­----------------------

กรมเจรจาารค้าระหว่างประเทศ

16 ธันวาคม 2559

จำนวนผู้เข้าชม :

665