DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

กรมเจรจาฯ สานต่อโครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017

16-02-2560

IMG 6707

16665087 143

Khorat 5

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สานต่อโครงการ FTA/AECสัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 เป็นปีที่ 3 ส่งเสริมความรู้สู่เยาวชนไทยหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภาค ได้แก่ นนทบุรี นครราชสีมา ลำปาง และสุราษฎร์ธานี  

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการFTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยในปีนี้ ได้ดำเนินการจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภาค ได้แก่ นนทบุรี นครราชสีมา ลำปาง และสุราษฎร์ธานี ซึ่งกรมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ให้แก่เยาวชนไทย หลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่ผ่านมา รวมทั้งการเข้าสู่เศรษฐกิจการค้าเสรี ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ของประเทศคู่ภาคีความตกลงการค้าเสรี และสมาชิกอาเซียน

ภายในโครงการดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และการแข่งขันจัดประกวดซุ้มนิทรรศการ หัวข้อ “RCEP จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศสมาชิกได้อย่างไร”โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้น ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ได้รับการตอบรับจากทุกโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียน และอาจารย์ เข้าร่วมจำนวน 376 คน จาก 13 โรงเรียน สำหรับการประกวดการจัดซุ้มนิทรรศการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีนนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนอัมพรไพศาล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง และโรงเรียนสตรีนนทบุรี          

สำหรับครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักเรียน และอาจารย์ เข้าร่วมจำนวน 381 คน จาก 14 โรงเรียน สำหรับการประกวดการจัดซุ้มนิทรรศการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโยธินนุกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ร่วม ได้แก่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโยธินนุกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบัวใหญ่ ส่วนครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปางโดยมีนักเรียน และอาจารย์ เข้าร่วมจำนวน 448 คน จาก 12 โรงเรียน โดยการประกวดการจัดซุ้มนิทรรศการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวิทยา  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง         

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ดำเนินโครงการเป็นแห่งครั้งสุดท้าย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียน และอาจารย์ เข้าร่วมจำนวน 408 คน จาก 17 โรงเรียน โดยการประกวดการจัดซุ้มนิทรรศการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนธิดาแม่พระ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ส่วนการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนธิดาแม่พระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

-------------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

16 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

787