DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head A

กรมเจรจาฯ บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ลงพื้นที่ให้ความรู้สู่ท้องถิ่น

14-02-2560

DTN 6400

DTN 6414

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการบูรณาการหน่วยงานเครือข่ายการเปิดเสรีทางการค้า มาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งบทบาทหลักของกรมฯ โดยเน้นการให้ข้อมูลผลการเจรจาให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักการเมือง NGO เป็นต้น ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับการเปิดการค้าเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งเป็นการปรับตัว และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับท้องถิ่น ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วิสาหกิจชุมชน กองทุนเกษตรกร เป็นต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวมีมาตรฐาน แต่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และเสริมด้วยเรื่องเล่า (Story) ซึ่งแผนธุรกิจที่พัฒนาขึ้นเป็นจุดเชื่อมโยงชุมชนในท้องถิ่นให้สามารถสานประโยชน์ระหว่างกัน โดยให้ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัด เป็นผู้รับซื้อสินค้า และบริการนั้นๆ ก่อนเหลือไปจำหน่ายยังจังหวัดใกล้เคียง โอกาสใหม่ๆ และสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนพลังขับเคลื่อน ให้กับท้องถิ่นเหล่านั้น ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ปัจจุบันเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี ได้ทำ MOU ซื้อขายสินค้าของกลุ่ม อาทิ ข้าวไรซ์เบอรี่ น้ำพริกต่างๆ เห็ด ปลา ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี เช่น โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี โรงแรมเซนทารา แกรนด์ อุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น ในรูปลักษณ์สินค้า “อุดร-อิ่มสุข” และออกงานแสดงสินค้าต่างๆ เป็นตัวเสริมเท่านั้น ไม่ได้เป็นหลักเหมือนในอดีตรูปแบบการพัฒนาดังกล่าวเป็นการช่วยท้องถิ่น โดยมีคำขวัญของทีมงานว่า “คนอุดร ต้องบริโภคสินค้าที่ผลิตขึ้นในจังหวัดอุดรฯ ก่อน” รูปแบบดังกล่าวจะเป็นการลดต้นทุนของชุมชน คือการจำหน่ายสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ไม่ต้องเสียค่าขนส่งไกล สินค้าสดใหม่ ผู้ผลิตสามารถขายได้ราคาดีขึ้น ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้ถูกลง และคุณภาพดีขึ้น ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไปอีก ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยออกไปดำเนินการเอง และมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการต่อเนื่อง และเพิ่มจังหวัดข้างเคียงออกไปด้วย

---------------------------------

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ 

14 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนผู้เข้าชม :

607