เกาะประเด็นร้อนกับสหภาพยุโรป

*       รู้จักสหภาพยุโรป

*       ความเป็นมาของสหภาพยุโรป

*       ภูมิหลังสหภาพยุโรป

*       โครงสร้างของสหภาพยุโรป

*       Fact Sheet ของสหภาพยุโรป

*       ข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

*       ดุลการค้าใน Euro Area และ EU 27 - 19 Nov 09

*       ภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและประมาณการ GDP ของไตรมาสที่ 3 ปี 2552 ใน Euro area และ EU 27 - 18 Nov 09

*       การประเมินภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป – 05 Nov 09

*       ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-สหภาพยุโรป - 19 Nov_09

*       สนธิสัญญาลิสบอนกับการดำเนินนโยบายการค้าของสหภาพยุโรป 9 Dec 09

*       สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองของสหภาพยุโรป

*       สหภาพฯจะตั้ง SME Centre ที่กรุงเทพ - 19 Jan 10

*       สหภาพฯ ต่ออายุการเรียกเก็บภาษี AD รองเท้าจากจีนและเวียดนาม - 23 Dec 09

*       รายงานข่าวของเดนมาร์กช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 - 4 Dec 09

*       ความเห็นของเอกชนยุโรปต่อนโยบายและมาตรการทางการค้าของจีน - 25 Nov 09

*       รายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยกับเดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ในช่วง ม.ค.-ก.ย. 2552 - 29 oct 09

*       สหภาพยุโรปแก้ไขระเบียบ GSP ในส่วนของรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP+ - 23 Dec 09

*       ท่าทีและนโยบายของนอร์เวย์ต่อการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (UNFCCC COP15) -  8 Dec 09

*       นาย Van Rompuy จะดำรงตำแหน่ง European President คนแรกขแงสหภาพยุโรป - 20 Nov 09

*       รายงานประจำปี 2008 การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุนและ SG ของสหภาพยุโรป - 16 Nov 09

*       เชคลงนามสนธิสัญญาลิสบอนเป็นชาติสุดท้าย - 04 Nov 09

*       ก้าวสำคัญของสหภาพยุโรปกับการจัดทำสนธิสัญญาลิสบอน - 02 Nov 09

*       สถานะทางการค้าของภาคอุตสาหกรรมยุโรป - 28 Oct 09

*       ฝรั่งเศสเตรียมออกมาตรการให้มีการติดฉลากสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอด GMO - 27 Nov 09

*       การใช้เงินกองทุน EGF ของสหภาพยุโรปให้ความช่วยเหลือพนักงานตกงานในออสเตรีย - 22 Oct 09

 

*       กฎระเบียบ มาตรการทางการค้าของ EU

*       กฎระเบียบสิ่งแวดล้อม

*       The EU ETS, CDM and the Carbon Market - 09 Jan 10

*       สรุปผลรายงานความเคลื่อนไหวนโยบายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมของ EU - 09 Dec 09

*       ความคืบหน้าท่าทีอียูในการเจรจา UNFCCC ที่กรุงโคเปฮาเกน - 24 Nov 09

*       ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าติดตามในอียู - 9 Nov 09

*       สรุปรายงานการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทย - Oct 08

*       corporate social responsibility and its impact on thai suppliers - Sep 08

*       กฎระเบียบสินค้าอาหาร

*       สหภาพฯเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าสินค้าผักสดบางรายการจากไทย - 12 Jan 10

*       สถานการณ์การส่งออกกุ้งของประเทศที่สามไปยังสหภาพยุโรป - 18 Nov 09

*       มาตรฐานสินค้าอาหารที่บังคับใช้โดยภาคเอกชนในสหภาพยุโรป - 24 Jan 08

*       REACH ระเบียบควบคุมสารเคมี

*       การเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะต่อการปรับประสานการจัดจำแนกและปิดฉลากสารเคมี 3 สาร  - 22 Jan 10
สหภาพยุโรปจะเพิ่มชื่อสารเคมีใน Candidate List ภายใต้ระเบียบ REACH อีก 15 สาร - 14
Dec 09

*       การถ่ายทอดและเผยแพร่เทปการประชุมเชิงปฎิบัติการด้าน Substance Identity - 27 Nov 09

*       การเผยแพร่ผลการประชุม Webinar ทางเว็ปไซท์ ECHA - 19 Nov 09

*       ผลการศึกษาเชิงลึก REACH ที่มีผลกระทบต่อไทย - 18 Nov 09

*       การเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะต่อการปรับประสานการจัดจำแนกและปิดฉลากสารเคมี 2 สาร - 17 Nov 09

*       ข่าวประชาสัมพันธ์ของ European Chemicals Agency (ECHA) - 12 Nov 09

*       ECHA จัดกิจกรรม Stakeholders'Day ครั้งที่สาม - 9 Nov 09

*       การแก้ไขระเบียบว่าด้วยวิธีการทดสอบภายใต้ระเบียบ REACH ของสหภาพยุโรป - 25 Aug 09

*       EUP/Eco label/Eco design

*       สหภาพยุโรปประกาศเกณฑ์ eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์ปูพื้นที่ทำจากไม้ (wooden floor coverings) - 15 Jan 10
สหภาพยุโรปประกาศเกณฑ์ eco-label สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ปูพื้นทำจากสิ่งทอ (textile floor coverings)
- 22 Dec 09

*       สหภาพยุโรปประกาศเกณฑ์ eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ (wooden furniture) - 16 Dec 09

*       EU ประกาศใช้ระเบียบ Eco-design ฉบับใหม่ที่ครอบคลุมสินค้าประเภท energy-related products อย่างเป็นทางการ - 10 Nov 09

*       IUU Fishing

*       ประมงไทยไปอียู - 29 Dec 09
กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม - 12 Nov 08

*       Commission Regulation (EC) No 1010_2009 - 27 Oct 09

*       กรมประมงเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎป้องกันการประมงที่ผิดกฎหมายของอียู - 15 Oct 09

*       handbook on the practical application of the IUU regulation - Oct 09

*       WEEE&RoHs

*       ความเคลื่อนไหวในการทบทวนระเบียบ RoHS ของ EU - 21 Dec 09

*       ความคืบหน้าการทบทวนระเบียบ RoHs ของ EU - 16 Oct 09

*       กฎระเบียบ มาตรการทางการค้าอื่นๆ

*       การแก้ไขคำอธิบายเกี่ยวกับส่วนบนของรองเท้าในเอกสารแนบท้าย 1 ของระเบียบพิกัดภาษีศุลกากร - 22 Jan 10

*       สหภาพยุโรปประกาศข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสินค้าช่วยในการอาบน้ำเด็กเล็ก - 11 Jan 10

*       สหภาพยุโรปประกาศระเบียบว่าด้วยสินค้าเครื่งสำอาง - 6 Jan 10

*       การป้องกันการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมาย - 23 Dec 09

*       กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการปิดฉลากสินค้ายางรถยนต์ - 30 Nov 09

*       สหภาพยุโรปเริ่มกระบวนการหารือประเด็นการจัดทำฉลากสวัสดิภาพสัตว์ - 03 Nov 09

*       สหภาพยุโรปกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเด็ก - 2 Nov 09

*       สหภาพยุโรปต้องการให้รถยนต์ใหม่ทุกคันติดตั้งระบบ eCall ในปี 2553 - 31 Aug 09

*       National Trade Estimate ของสหภาพยุโรป - Jul 09

*       สถานการณ์ FTA ของสหภาพยุโรป

*       ความตกลง FTA ระหว่างสหภาพยุโรปกับเกาหลีใต้ - 11 Dec 09

*       ผลกระทบของความตกลง EU-Korea FTA ต่อสินค้าไทย - 19 Nov 09

*       แคนาดาผลักดันให้สหภาพยุโรปลดการอุดหนุนสินค้าเกษตร - 28 Oct 09

*       สหภาพยุโรปและสาธารณรัฐเกาหลีลงนามย่อความตกลง FTA EU-Korea แล้ว - 15 Oct 09

*       สรุปรายงานการวิเคราะห์ท่าทีของสหภาพยุโรปในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี - Oct 08

*       การเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

*       การตรวจพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากไทย-สัปดาห์ที่3 - 25 Jan 10

*       การตรวจพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากไทย-สัปดาห์ที่1 ของปี 2553 - 11 Jan 10

*       การตรวจพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากไทย-สัปดาห์ที่ 43 - 9 Nov 09

*       การตรวจพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากไทย - 19 Oct 09

 

*       รวมลิงค์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสหภาพยุโรป